പ്രവേശനോത്സവം 2017-18, സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണ യോഗം 23-5-2017