മഴക്കൊയ്ത്ത്

മഴക്കൊയ്ത്ത് മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശസ്ത കവി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കുന്നുംപുറം ക്ലാസ് എടുക്കന്നു