അയിലം സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് കുറ്റിയടിക്കുന്നു