ഹിന്ദി കഥാരചന ഒന്നാം സ്ഥാനം


തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ല കലോൽസവത്തിൽ 
ഹിന്ദി കഥാരചന ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഭാഗ്യമുരളി, 
ഗവ: ഹൈസ്കൂൾ അയിലം