അഡ്വ. ബി സത്യൻ എം എൽ എ, S S L C 2018 ൽ 10 A+ നേടി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഭാഗ്യാ മുരളിക്ക് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിക്കുന്നു.