വിദ്യാഭ്യാസം വീഴ്ചയുടെ കളിയല്ല, വാഴ്ചയുടെ കാര്യമാണ്