തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിഭാ സംഗമം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിഭാസംഗമത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ,

HM ശ്രീ അനിൽ സാറിനോടും വിജയശില്പി ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ സാറിനോടുമൊപ്പം