സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 ലെ കുട്ടികൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച "പഴയ കാല ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനം "

No comments:

Post a Comment

Popular Posts, Last 7 days