ഓന്നാഘോഷത്തിമിർപ്പിൽ

അയിലം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഓണാഘോഷത്തിമിർപ്പിൽ