മലമ്പുഴ, ഊട്ടി. വണ്ടർലാ

അയിലം സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും പ0ന - വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടുന്നു