സ്നേഹതീർത്ഥം

അയിലം പ്രദേശം കിടിലം പ്രതിഭകളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈശ്വരനിയോഗമായിത്തന്നെ കണക്കാക്കണം.
ശ്രീമാൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ സാറും ശ്രീമാൻ ശ്രീരാജുമാണ് അവർ.
സെൻഡ് ഓഫ് -മായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഉപഹാരം തന്നു.
സുഹൃത്തുക്കളേ, സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു.