സാഹിത്യകാരനും അദ്ധ്യാപകനുമായ ശ്രീ അനിൽ വെഞ്ഞാറമ്മൂട്


Photos by MUMTHAZ